VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3909/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 3356/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 5 năm 2011 về danh mục dự án Hỗtrợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKTNâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS tại Lào và Việt Nam - cấu phần Việt Namtrị giá 475.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 450.000 USD) với nộidung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của cáccơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dựán HTKT nói trên theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ; đồng thờiphối hợp với các Bộ, địa phương tham gia dự án tổ chức thực hiện HTKT này.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làmviệc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc