BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 391/BXD-HĐXD
V/v xin chủ trương Đầu tư dự án khách sạn, dịch vụ và du lịch tại tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 846/VPCP-KTN ngày14/02/2012 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Tờ trình số 10-TTr/TU ngày03/02/2012 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc xin chủ trương Đầu tư dự án khách sạn,dịch vụ và du lịch tại tỉnh Gia Lai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

1. Việc đầu tư dự án khách sạn, dịch vụ và du lịch tại tỉnhGia Lai để đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ, du lịch, tiếp đón đoàn kháchTrung ương và địa phương là cần thiết. Tuy nhiên, do dự án dự kiến xây dựng trênkhu đất được giao để xây dựng nhà khách tỉnh ủy nên việc chuyển đổi mục đích sửdụng khu đất trên phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất vàphải được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Do Tỉnh ủy Gia Lai đề xuất thành lập Công ty cổ phần đểđầu tư xây dựng khách sạn và các dịch vụ phụ trợ bằng việc góp vốn trên cơ sởgiá trị khu đất nhà khách hiện tại của Tỉnh ủy là chưa phù hợp với quy định củaLuật Đất đai và Luật Doanh nghiệp.

3. Việc sắp xếp lại nhà khách của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiệntheo Mục 3 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhànước. Về hình thức thực hiện dự án, Tỉnh ủy có thể nghiên cứu đề xuất áp dụngtheo hình thức hợp đồng BT để đầu tư xây dựng nâng cấp nhà khách Tỉnh ủy theoyêu cầu phù hợp với mục đích sử dụng và quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chínhphủ xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ HĐXD, (V.A.M - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh