BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3910/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân hợp tác chăn nuôi gà với tổ chức

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 44850/CT-TNCN ngày 09/7/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướngdẫn về chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân hợp tác chăn nuôi gà với tổchức. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1, điều 1,thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1,điều 4, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy địnhvề đối tượng không chịu thuế GTGT:

"1. Sản phẩm trồng trọt(bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánhbắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thôngthường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua chế thông thường làsản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ,tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảoquản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thốirữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác vàcác hình thức bảo quản thông thường khác.

Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo vớiCông ty B theo hình thức Công ty B giao cho Công ty A con giống, thức ăn, thuốcthú y, Công ty A giao, bán cho Công ty B sản phẩm heo thì tiềncông nuôi heo nhận từ Công ty B và sản phẩm heo Công ty A giao, bán cho Công tyB thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Sản phẩm heo Công ty Bnhận lại từ Công ty A: nếu Công ty B bán ra heo (nguyên con) hoặc thịt heo tươisống thì sản phẩm bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nếu Công ty Bđưa heo vào chế biến thành sản phẩm như xúc xích, thịt hun khói, giò hoặc thànhcác sản phẩm chế biến khác thì sản phẩm bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGTtheo quy định."

Tại tiết e, điểm 1, điều3, chương II, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quyđịnh về các khoản thu nhập được miễn thuế:

"e) Thu nhập của hộgia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâmnghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủysản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua chế thông thường chưa chế biến thành sảnphẩm khác. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theohướng dẫn tại điểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

e.1) Có quyền sử dụngđất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp đểsản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làmmuối, nuôi trông thủy sản.

Trường hợp để thuê lạiđất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nướctheo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bao vệrừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản phải có giấy chứng nhận quyền sở hữuhoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp thamgia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừtrường hợp đánh bắt thủy sản trên sôngbằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật).

e.2) Thực tế cư trú tạiđịa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối,nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Địa phương nơi diễn rahoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thịxã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyệngiáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Riêng đối với hoạt độngđánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơicư trú.

e.3) Các sản phẩm nôngnghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ chế thông thường làsản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướpmuối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.".

Căn cứ hướng dẫn nêutrên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng hợp tác chăn nuôi gà với tổchức và trực tiếp tham gia vào hoạt động chăn nuôi gà đồng thời thỏa mãn cácđiều kiện quy định nêu trên thì khoản tiền nhận được từ hoạt động hợp tác chănnuôi gà thuộc diện không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNCN.

Trường hợp tổ chức đãkhấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% và cấp biên lai khấu trừ cho cá nhân thìcá nhân lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN nộp thừa để được hoàn thuế theo quyđịnh.

Tổng cục Thuế trả lời đểCục Thuế TP Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn