TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3911/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam
Địa chỉ: 106 Nguyễn Văn Trỗi (P. 805-806), P. 8, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0302244958

Trả lời văn thư số 201111-ACC ngày 06/3/2011của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Tại điểm 2.15 và mục II phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định:

“Dịch vụ khoa học và công nghệ làcác hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cáchoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đàotạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinhnghiệm thực tiễn, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trênInternet.” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.”;

- Căn cứ công văn số 311/TCT-CS ngày24/1/2011 của Tổng Cục thuế hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụkhoa học công nghệ.

Dịch vụ tư vấn ứng dụng các hệ thốngquản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (tư vấn thiết lập hệ thống quản lýchất lượng ISO 9001, ISO 14001, OHSA 18001,...) là dịch vụ khoa học công nghệáp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục thuế (để báo cáo);
- Phòng KTT số 2;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
601(07/4/2011) F. 4

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga