VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3911/VPCP-QHQT
V/v: Bộ Nông nghiệp và PTNT tham gia 02 dự án Vùng do FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạicác công văn số: 1455/BNN-HTQT ngày 26 tháng 5 năm 2011 và 1456/BNN-HTQT ngày26 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầumối của Việt Nam tham gia 02 Dự án do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO)tài trợ:

- Dự án "Phát triển năng lực để giảm tổn thất sau thuhoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS)".

- Dự án "Nâng cao năng lực Phòng trừ và Quản lý Rệp sáphồng hại sắn ở Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc