BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3914/TCT-CS
V/v doanh thu tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 1215/CT-THNVDT ngày30/8/2010 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc xác định doanh thu tính thuế thunhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

“1. Doanh thu để tính thu nhập chịuthuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng.

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụngđất thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngquy định thì tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản”.

- Điểm 1.1 mục II phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a) Doanh thu từ hoạt động chuyểnnhượng bất động sản được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản(bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm nếu có) tại thời điểm chuyểnnhượng bất động sản.

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụngđất thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngquy định thì tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản.

Thời điểm xác định doanh thu tínhthuế là thời điểm bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua, không phụ thuộcviệc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyềnsử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh thutính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đượcxác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp giá chuyểnquyền sử dụng đất thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quy định thì tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TPHải Phòng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai