BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3915/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh KiênGiang.

Trả lời công văn số 430/HQKG-NV ngày 17/4/2015của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc thủ tụchải quan nhập khẩu đối với Hệ thống thiết bị Cyclotron 18MeV của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về hồ sơ đăng ký danh mục miễn thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013, thì chủ dự án ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi trựctiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu, thuếgiá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và cácvăn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu, khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 củaChính phủ, khoản 7 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồnvốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm: thiếtbị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghiệp trongnước chưa sản xuất được, ...);

Căn cứ quy định tại mẫu số 14/CVĐKDMMT /TXNK - Đăng kýdanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế - Phụ lục VI ban hành kèm theoThông tư số 38/2015/TT-BTC thì một trong các cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu miễn thuế là Quyết định của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệtchương trình dự án ODA.

Tổng cục Hải quan nhất trí với ý kiến đề xuất của CụcHải quan tỉnh Kiên Giang.

2. Về thủ tục nhập khẩu hàng hóa:

Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu, để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tổ chức, cá nhân cần sử dụngchữ ký số theo quy định tại Điều 5 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản5 Điều 6 Thông tư này.

Tuy nhiên, theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh KiênGiang tại công văn số 430/HQKG-NV dẫntrênthì Sở Y tế Kiên Giang chỉ có mã số thuế hiện tại là 1700285218 (mã số thuế củacơ quan quản lý nhà nước, không phải mã số thuế sử dụng trong hoạt động xuất nhậpkhẩu). Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang hướng dẫn Sở Y tế tỉnh KiênGiang liên hệ với Tổng cục Thuế để được cấp mã số thuế sử dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu trước khi thựchiện đăng kýtham gia kết nối với Hệ thốngxử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Trường hợpSở Y tế Kiên Giang chưa thực hiệnđăng ký chữ ký số và chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 6Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên thì có thể thông qua đại lý hải quan hoặc ủyquyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (nếu Ban Quản lý dự án đáp ứngcác điều kiện nêu trên) để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định tạiĐiều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh