VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3915/VPCP-QHQT
V/v: Phê duyệt Danh mục dự án vận động vay vốn Quỹ EDCF Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bảnsố 2782/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 5 năm 2013) về danh mục các dự án trong lĩnhvực giao thông vận động vốn vay từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế của Chính phủHàn Quốc (EDCF), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục vận động tài trợ nguồn vốnvay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc đối với 2 dự án xây dựng cầu Hưng Hà và cầuThịnh Long với các nội dung cơ bản như báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạivăn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủchính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho 2 Dự án nêu trên.

3. Bộ Giao thông vận tải lưu ý tiếp thu các ýkiến đóng góp của Bộ Tài chính tại công văn số 4711/BTC-QLN ngày 15 tháng 4 năm2013 trong giai đoạn lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án nêutrên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, các PTT (để b/c);- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
Các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) QH.28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng