BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3916/TCT-CS
V/v tỷ lệ tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô Kia Morning và Daewoo Matiz khai là xe tải VAN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 354/CT-THNVDT ngày11/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc thu trước bạ đối với xe ô tô dưới10 chỗ ngồi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2, Điều 1, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày12/5/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định tỷ lệphần trăm thu lệ phí trước bạ như sau:

“3. Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%. Riêng:

d. Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phítrước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 15%. Căn cứ quy định về tỷ lệ thu lệ phí trướcbạ tại điểm này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyếtđịnh cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi(kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Tại điểm 2 công văn số 10185/BTC-TCHQ ngày 4/8/2010 của BộTài chính về việc thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô Kia Morningvà Daewoo Matiz khai là xe tải VAN đã hướng dẫn:

“Theo chú giải Hệ thống hài hoà mô tả và mã hàng hoá của Tổchức Hải quan Thế giới (WCO) thì nhóm 87.03 bao gồm “xe ô tô và các loại xe cộkhác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua”. Các loại xeKia Morning và Daewoo Matiz nhập khẩu khai là xe tải VAN đã được Bộ Tài chínhkiểm tra, xác minh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, căn cứ vào các quy địnhcam kết quốc tế mà nước ta đã tham gia để kết luận là xe chở người thuộc nhóm87.03 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Bộ Tài chính đã báo cáo và đã được Thủ tướngChính phủ chỉ đạo thu thuế đối với các loại xe nói trên theo mức thuế dành choxe chở người”.

Tại điểm 4 công văn nói trên có nêu: “Tổng cục Thuế đã thanhtra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe trong nước, đảm bảothực hiện đúng những quy định của pháp luật về thuế để đảm bảo công bằng giữacác doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tôtrong nước”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Đề nghị Cục Thuế các địaphương phối hợp với cơ quan Hải quan và cơ quan có chức năng kiểm định xe cơgiới ở địa phương kiểm tra thực tế, xác định và áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trướcbạ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp xe ô tô Chevrolet; loại SparkVAN của Hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân Hộ Phòng được xác định là loại xe ô tôchở người tương tự như loại xe thuộc nhóm 87.03 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãithì thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ thu áp dụng đối với xe ô tô chở người dưới10 chỗ ngồi (kể cả lái xe).

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh thành phố trựcthuộc trung ương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Lưu: VT, CS (3b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai