TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

TP.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn.
Địa chỉ: số 242 Cống Quỳnh, Quận 1.
MST 0301437033

Trả lời văn thư số 336/SCB .TGĐ.11 ngày02/3/2011 của Ngân hàng về sử dụng hoá đơn từ năm 2011, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 và Điều 18Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bánhàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

“ Tổ chức được tạo hóa đơn tự in sửdụng chương trình tự in hoá đơn từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc cácloại máy khác đảm bảo nguyên tắc:

- Việc đánh số thứ tự trên hoá đơnđược thực hiện tự động. Mỗi liên của một số hoá đơn chỉ được in ra một lần, nếuin ra từ lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy)”.

“Xử lý đối với hoá đơn đã lập:

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giaocho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên vàlưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giaocho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập vàgiao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu pháthiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên củasố hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thuhồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lậplại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giaocho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kêkhai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biênbản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoáđơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hànghoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng chohoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnhkhông được ghi số âm (-)”.

- Căn cứ công văn số 3276/TCT-DNLngày 26/8/2010 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng.

1)- Trường hợp Ngân hàng là đơn vịáp dụng hình thức tạo hoá đơn tự in khi lập hoá đơn (đã có số của hoá đơn), đãnhập sai thông tin giao dịch và chưa in ra giao cho khách hàng. Nếu phải xóa bỏhoá đơn này thì Ngân hàng phải in ra, gạch chéo và lưu theo quy định.

2)- Hội sở chính trã lãi cho Chinhánh và ngược lại là doanh thu nội bộ khi thực hiện giao dịch gửi vay giữa Hộisở và các đơn vị hạch toán phụ thuộc nên được sử dụng phiếu hạch toán nội bộ đểlàm chứng từ hạch toán theo quy định.

 3)- Trường hợp Ngân hàng đã xuất giaohoá đơn cho khách hàng nhưng sau đó ngân hàng phát hiện đã lập sai thông tin vàkhông thể liên lạc được với khách hàng để lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng vănbản theo hướng dẫn trên thì Ngân hàng không được tự xoá hoá đơn, lập lại hoáđơn mới hoặc lập hoá đơn điều chỉnh.

4)- Trường hợp Ngân hàng tự in hoáđơn từ chương trình phần mềm do nguyên nhân khách quan như lỗi máy in, lỗiđường truyền, mất tín hiệu kết nối nên lệnh in hoá đơn lần đầu không thành công,thì Ngân hàng được lập lại lệnh in này và hoá đơn in ra vẫn là bản gốc theo quyđịnh (Ngân hàng phải chịu trách nhiệm đối với trường hợp này).

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (Vụ Chính sách: để báo cáo);
- P.PC;
- PKTT số 3;
- Lưu: (HC,TTHT)
346 – 34518/11
Tri17

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga