BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/TCT-QLN
V/v: cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5718/CT-QLN ngày31/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn cưỡng chế nợ thuế đối vớingười nộp thuế nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, về việc này, Tổng cục Thuếcóý kiến như sau:

- Tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH1 ngày29/11/2006 quy định về người nộp thuế bao gồm:

Tổ chức, cánhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế”.

- Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, quy định vềngười nộp thuế như sau:

“2. Tổ chức đượcthành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổchức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: Muadịch vụ, dịch vụ gn với hàng hóa hoặc trả thunhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầuphụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khu tại chỗ hoặc theo các điều khoảnthương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phi hàng hóa,cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sauđây gọi chung là Bên Việt Nam) ...

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4Chương I có trách nhiệm khu trừ s thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanhtoán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài

- Tại Điểm e Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn LuậtQuản lý thuế về đăng ký thuế, quy định về cấp mã số thuế cho Bên Việt Nam nộpthuế thay cho nhà thầu nước ngoài như sau:

“Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộpthuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu cótrách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã sốthuế 10 số để sử dụngcho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụnước ngoài

-Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề cưỡng chế thi hành quyết định hànhchính thuế quy định về các trườnghợp bị cưỡng chế bao gồm:

“Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuếđã quá 90 (chínmươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuếtheo quy định của Luật Quản thuế và của cơ quannhà nước thmquyền

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu vànhà thầu phụnước ngoài không đăng ký nộpthuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên ViệtNam (Công ty A) ký hợp đồng với nhàthầu có trách nhiệm khai và nộp thuếcho bên nước ngoài. Do đó, trường hợpCông ty A còn nợ tiền thuế, tiền chậmnộp tiền thuế quá 90 ngày (bao gồm cả các khoản nợ thuế màCông ty có tráchnhiệm nộp thaycho nhà thầu nước ngoài) thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biệnpháp cưỡng chế theo quy định đối vớiCông ty A để thu hồi các khoản tiềnthuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh- Quảng Nam biếtvà thựchiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn