BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/BGTVT-TC
V/v Xử lý tài sản thu hồi từ Dự án GTNT 2.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án 2.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 766/SGTVT-BQLGTNTngày 10/11/2008 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long về việc xin điều chuyển phươngtiện vận tải và thiết bị văn phòng của Dự án giao thông nông thôn 2 cấp cho Banquản lý dự án giao thông nông thôn 2 Vĩnh Long. Về vấn đề này, Bộ Giao thôngvận tải có ý kiến như sau:

1. Đối với tài sản thu hồi từ dự án giao thông nông thôn 2 (baogồm phương tiện vận tải, xe máy và thiết bị văn phòng), căn cứ vào đề nghị củaBan quản lý các dự án 18 (nay là Ban quản lý dự án 2) và ý kiến bằng văn bảncủa Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đã có các Quyết định về điều chuyểnhoặc bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

2. Do vậy, để có cơ sở xem xét đề nghị của Sở Giao thông vậntải tỉnh Vĩnh Long tại văn bản số 766/SGTVT-BQLGTNT ngày 10/11/2008 nói trên,Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án 2 tổng hợp kiến nghị của cácđịa phương về việc xin điều chuyển đối với thiết bị văn phòng đã có quyết địnhbán đấu giá trình Bộ Giao thông vận tải xin ý kiến của Bộ Tài chính xem xétgiải quyết. Yêu cầu Ban quản lý dự án 2 khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐBVN;
- Lưu VT, TC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường