CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 392/CP-KTTH
V/v điều chỉnh phương án vốn cho các dự án mua máy bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tư pháp
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Quỹ Hỗ trợ phát triển,
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam (công văn số 2058/HĐQT-TCTHK ngày 25 tháng 12 năm 2002 và công văn số 203/HĐQT-TCTHK ngày 13 tháng 02 năm 2003), ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 534/BKH-CSHT ngày 23 tháng 01 năm 2003), Bộ Tài chính (công văn số 1251/TC /TCDN ngày 12 tháng 02 năm 2003), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1101/GTVT ngày 21 tháng 3 năm 2003), Bộ Tư pháp (công văn số 138/TP-HTQT &PLQT ngày 07 tháng 3 năm 2003) về việc điều chỉnh phương án vốn cho các dự án đầu tư mua máy bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với phương án điều chỉnh vốn cho các dự án đầu tư mua máy bay như đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam tại Công văn nêu trên.

2. Tổng công ty Hàng không Việt Nam tính toán khả năng huy động vốn và vay vốn từ các nguồn; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện phương án điều chỉnh vốn nói trên, bảo đảm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2001 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đội máy bay giai đoạn 2001-2005 và đến 2010 của tổng công ty Hàng không Việt Nam.

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tham gia Công ước Cape Towm của tổng công ty Hàng không Việt Nam.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng