BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 392/LĐTBXH-TL
V/v: trả lương cho những ngày nghỉ phép

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Trả lời công văn số 125/CV-LĐTBXHngày 24/01/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việcghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều74 và 76 của Bộ luật Lao động, người lao động có 12 tháng làm việcthì được nghỉ hàng năm và hưởng nguyên lương. Người sử dụng lao động phải bảo đảmquyền lợi này cho người lao động và được quyền quy định lịch nghỉ hàng năm saukhi tham khảo ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trướccho mọi người trong doanh nghiệp. Người lao động được nghỉ hàng năm theo lịchnghỉ do người sử dụng lao động đã quy định. Trường hợp người lao động chưa nghỉhàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm do người sử dụng lao độngkhông bố trí được (theo lịch nghỉ đã quy định) và yêu cầu người lao động đi làmthêm vào những ngày nghỉ này thì được trả lương ít nhất bằng 300% đơn giá tiềnlương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động và điểm c, khoản 3,điều 10 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ.

Trường hợp người sử dụng lao độngđã bố trí lịch nghỉ hàng năm nhưng người lao động có yêu cầu và tự nguyện đilàm vào những ngày này thì ngoài tiền lương trả cho ngày nghỉ có hưởng lương,người sử dụng lao động chỉ phải trả nguyên lương cho những ngày làm việc đó(100% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộitrả lời để Sở được biết và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP; Vụ TLTC (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân