BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời công văn số 795/CT-KTT ngày 11/12/2014 củaCục Thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc liên quan đến thuế GTGT hoạt động thu gom,vận chuyển và xử lý rác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Bộ Tài chính đã có công văn số 15510/BTC-TCT ngày27/10/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố hướng dẫn về chính sách thuế hoạt độngthu gom, vận chuyển và xử lý chất thải như sau:

Trường hợpcác đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã hạchtoán, tự chủ tài chính thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chấtthải và có thu phí vệ sinh thì khoản thunày là doanh thu của đơn vị, đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quyđịnh.

Trường hợpcác đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (ví dụ: Hạt giao thông, Phòng kinh tế và hạ tầng,Đội quản lý công trình và vệ sinh môi trường do UBND huyện quản lý,...) đượcgiao nhiệm vụ thu các khoản phí vệ sinh thuộc Danh mục phí, lệ phí do Hội đồngnhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định khoản 2 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 củaChính phủ thì các khoản phí vệ sinh đó thuộc đối tượng không phải chịu thuế giátrị gia tăng.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện ràsoát và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố khi trình Hội đồng nhân dân ban hành mức thu phí vệ sinh bao gồm thuếGTGT để thực hiện thống nhất kể từ ngày Hội đồng nhân dân ban hành mức thu phívệ sinh mới.

Công văn này thay thế công văn số 11784/BTC-TCTngày 22/08/2014 của Bộ Tài chính”.

Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 15510/BTC-TCT của Bộ Tài chính nêu trên thì trường hợp Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu(Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính thựchiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và có thu phí vệ sinhthì khoản thu này là doanh thu của Trung tâm, Trung tâm phải kê khai, nộp thuếGTGT, TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT,
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn