BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 392/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18397/CT-THNVDT ngày 03/12/2008 của CụcThuế thành phố Hà Nội về việc miễn tiền thuê đất do kéo dài thời gian xây dựngcơ bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

- Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định miễn tiềnthuê đất: "Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phêduyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựngđộc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựngđộc lập đó; trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạnxây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình cótỷ trọng vốn lớn nhất";

- Theo quy định tại mục IX Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước:

"1.6- Đối với trường hợp được miễn theo quy định tạikhoản 3 Điều 14 của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP việc nộp hồ sơ chia làm 2 giaiđoạn;

a) Trong thời gian đang tiến hành xây dựng cơ bản, tính từthời điểm phải tính tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số142/2005/NĐ-CP :

- Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Hợp đồng xây dựng;

- Biên bản bàn giao đất trên thực địa;

b) Sau khi công trình hoặc hạng mục công trình được hoànthành, bàn giao đưa vào khai thác/sử dụng:

Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình/hạng mục công trìnhhoàn thành, đưa vào khai thác/sử dụng được lập giữa chủ đầu tư xây dựng côngtrình và nhà thầu thi công xây dựng công trình".

Căn cứ quy định trên, đối với các dự án có thời gian xâydựng cơ bản kéo dài hơn so với thời gian đã được phê duyệt tại Quyết định phêduyệt dự án, ngoài các hồ sơ, giấy tờ theo quy định trên, nếu đơn vị xuất trìnhđược giấy tờ chứng minh việc được cấp có thẩm quyền cho phép, xác nhận do thayđổi quy mô dự án, hoặc do các nguyên nhân khách quan nên phải kéo dài thời gianxây dựng thì được miễn tiền thuê đất theo thời gian thực tế xây dựng cơ bản,chưa đi vào hoạt động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương