BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3920/BNN-TY
V/v Hỗ trợ vắc xin, hóa chất khử trùng từ quỹ dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã nhận được đề nghị của các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi đề nghị hỗtrợ khắc phục hậu quả lũ lụt, cụ thể như sau:

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đềnghị hỗ trợ (Theo Công văn số 4636/UBND-NN ngày 20/10/2010) khối lượng vắc xinvà hóa chất khử trùng phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt như sau:

+ Hóa chất tiêu độc khử trùngbencocid: 10.000 lít;

+ Vắc xin LMLM tam giá (type O, A,Asia): 100.000 liều;

+ Vắc xin LMLM type O: 50.000 liều;

- UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị hỗtrợ (Theo công văn số 3204/UBND-NNTN ngày 28/10/2010) khối lượng vắc xin và hóachất khử trùng phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt như sau:

+ Hóa chất tiêu độc khử trùng 30.000lít.

+ Vắc xin LMLM tam giá (type O, A,Asia): 100.000 liều;

Căn cứ vào tình hình thiệt hại, trêncơ sở những vật tư hiện có trong quỹ dự trữ quốc gia trong lĩnh vực thú y và đềnghị của địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướngChính phủ xuất quỹ dự trữ quốc gia không thu tiền, hỗ trợ các tỉnh trên nhưsau:

1. Hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Hóa chất tiêu độc khử trùngBencocid 10.000 lít;

- Vắc xin LMLM týp O: 10.000 liều;

- Vắc xin LMLM tam giá (type, O, A,Asia): 50.000 liều;

- Vắc xin LMLM type O: 30.000 liều

2. Hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi:

- Hóa chất tiêu độc khử trùngBencocid 15.000 lít;

- Vắc xin LMLM tam giá (týp O, A,Asia): 50.000 liều;

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xemxét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ Kế hoạch (Bộ NN và PTNT);
- VP. Thường trực BCĐPCBLTW;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần