BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v khôi phục mã số thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 5246/CT-TTHT đề ngày 09/08/2013 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh đề nghị khôi phục lại mã số thuế do cơ quan thuế đóng nhầm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ, Công văn số 3981/TCT-KK ngày 04/11/2011 của Tổng cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế cho NNT do cơ quan thuế đóng nhầm hướng dẫn:
"Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế báo cáo Tổng cục Thuế trước khi khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế do Cục thuế đóng nhầm các nội dung sau:
- Lý do đóng nhầm mã số thuế;
- Các thủ tục cơ quan thuế đã thực hiện khi đóng mã số thuế của người nộp thuế;
- Tình hình sản xuất kinh doanh, kê khai nộp thuế của người nộp thuế trong thời gian mã số thuế bị đóng;
- Lý do khôi phục mã số thuế."
Trường hợp Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đóng nhầm MST: 0305639658 của Công ty TNHH Thương mại Nhôm kính Huy Quỳnh Anh (Đ/c: 212 Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), thì Công ty TNHH Thương mại Nhôm kính Huy Quỳnh Anh được khôi phục lại MST: 0305639658.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Yêu cầu Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chấn chỉnh việc quản lý người nộp thuế trên địa bàn, thực hiện việc cấp, thu hồi mã số thuế theo đúng quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để thực hiện);
- Lưu: VT, KK (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?