BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3924/LĐTBXH-BHXH
V/v lấy ý kiến dự thảo TTLT hướng dẫn chi trả trợ cấp BHXH từ quỹ BHXH bắt buộc và quỹ BHXH tự nguyện.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Thực hiện kếhoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010, Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Thông tư hướngdẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹbảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xãhội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngày 27 tháng 9năm 2010, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3339/LĐTBXH-BHXHgửi lấy ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo Thông tư nêu trên.

Trên cơ sở tổnghợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, trong đó có ý kiến của Bộ Tư pháp tạicông văn số 3708/BTP-PLDSKT ngày 18/10/2010, đề nghị ban hành văn bản hướng dẫndưới hình thức thông tư liên tịch giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và BộTài chính để phù hợp với quy định tại Điều 30 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày28/12/2007 của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, bổsung, hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chỉ trả chế độ hưu trí vàtừ tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đốivới người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời giantham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (dự thảo kèm theo).

Đề nghị Quý Cơquan cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên và gửi về Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội trước ngày 19 tháng 11 năm 2010 để tổng hợp, cùng kýban hành theo đúng tiến độ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân