BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------
V/v: Áp dụng thang lương, bảng lương đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Trả lời công văn số 5499/UBND-VX ngày 19/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về xử lý xếp lương đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng kiểm tra việc đăng ký áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Trường hợp, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, từ ngày thành lập đã đăng ký áp dụng và thực hiện đúng chế độ tiền lương như đối với công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 trước đây và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ hiện nay thì cho phép Công ty được tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương như đối với công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên cho đến khi Nhà nước có quy định mới.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở LĐTBXH Tp Hải Phòng;
- BHXH Tp Hải Phòng;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân