BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3927/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT, điều chỉnh hóa đơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Công ty CP phát triển nhà Phong Phú Daewon Thủ Đức

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 17/PPDT-TCKTngày 20/10/2011 của Công ty CP phát triển Nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức(PPDT) hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tài sản góp vốn.Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 4, Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ;

Căn cứ điểm 5.18.b mục IV phần B, điểm2.18 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004, Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ khoản 1.2.c8 mục III phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ vào khoản 5.1 mục I phần B Thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; thì:

1. Về thuế GTGT:

- Đối với khoản vốn góp của Tổng Côngty CP Phong Phú bằng giá trị quyền phát triển dự án tương đương 5.868.264 USDtheo giấy chứng nhận đầu tư số 011032000099 ngày 05/6/2009 được xác định là vốngóp bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp thì không phải kê khai, tính nộp thuếGTGT. Trường hợp Tổng công ty Phong Phú đã xuất hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuếđối với khoản góp vốn 5.868.264 USD, PPDT đã thanh toán thì PPDT thực hiện kêkhai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đã nộp này.

- Đối với khoản tiền PPDT trả Tổng côngty CP Phong Phú cho toàn bộ giá trị tài sản trên đất, chi phí giải tỏa, di dờilà 13.692.616 USD, Tổng Công ty CP Phong Phú thực hiện xuất hóa đơn GTGT, kêkhai nộp thuế với thuế suất 10%, PPDT thực hiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế đốivới các hóa đơn này nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

2. Về việc khấu trừ thuế đối với việcthay hóa đơn:

Trong năm 2009 PPDT đã tự điền thêmmã số thuế vào hóa đơn thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn PPDT chưa được cấp mãsố thuế để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào là không đúng quy định về sử dụnghóa đơn. PPDT đã cùng bên bán lập biên bản hủy hóa đơn cũ, xuất hóa đơn mớithay thế nhưng không thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung do hiểu rằng nội dunghóa đơn mới không có gì thay đổi so với hóa đơn cũ.

Căn cứ vào Luật thuế GTGT, Luật quảnlý thuế và các văn bản hướng dẫn thì doanh nghiệp kê khai điều chỉnh hóa đơnmới thay thế, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn do Tổng Công ty CP Phong Phú xuất choPPDT được kê khai để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Bộ Tài chính trả lời để PPDT biết vàliên hệ với cơ quan thuế để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị: PC,TCT;
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Lưu: VT, CST (CST2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi