BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3927/TCT-KK
V/v thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuếtỉnh Quảng Ngãi

Liênquan đến vướng mắc thực hiện chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quyđịnh khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối vớikhoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệuđồng trở lên trong trường hợp bên bán là hộ, cá nhân kinh doanh nêu tại côngvăn số 1407/CT-TTHT ngày 28/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, sau khi xin ýkiến và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Khoản 1, Điều 9, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008; Khoản 1, Điều 9,Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; và Khoản 1, Điều 4,Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định khoản chi đủđiều kiện được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căncứ Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi,bổ sung tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BộTài chính quy định về Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

Căncứ Khoản 1, Điều 8, Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007quy định về quản lý thuế và hoàn thuế Thu nhập cá nhân và Điều 9, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc Thay đổi, bổsung thông tin đăng ký thuế.

Đốivới hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc cá nhân không kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinhchưa thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế, khi mua hàng hóa, dịch vụcủa các đối tượng này, doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng vào tàikhoản bên bán thì khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tạiLuật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế hướng dẫn đểCục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ CS, PC, TNCN-TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí