BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3928/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 2

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Bộ Tài chính nhận được công văn số 161/CT-TTHTngày 16/01/2012 của Cục thuế Tp. Đà Nẵng đề nghị cho ý kiến chỉ đạo về việchoàn thuế GTGT đối với dịch vụ khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, tổng hợp dự án,lập hồ sơ mời thầu của Dự án thủy điện Hạ Sê San 2 của Công ty Cổ phần EVN Quốctế (EVNI) thực hiện tại Campuchia. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫncụ thể tại công văn số 16962/BTC-CST ngày 13/12/2011.

Bộ Tài chính đề nghị Cục thuế Thànhphố Đà Nẵng căn cứ vào hồ sơ thực tế để hướng dẫn EVNI thực hiện kê khai khấutrừ, hoàn thuế đối với số thuế mà EVNI đã trả cho các nhà cung cấp hàng hóa,dịch vụ trong nước khi mua dịch vụ tư vấn nghiên cứu để lập dự án đầu tư xâydựng thủy điện Hạ Sê San 2 tại Campuchia theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TCT (để chỉ đạo thực hiện);
- EVNI (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi