VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3928/VPCP-DK
V/v thực hiện bảo đảm bình đẳng và ổn định, an toàn trong kinh doanh LPG

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công nghiệp
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính, ý kiến của một số doanh nghiệp phản ánh tình hình kinh doanh khí hoá lỏng (LPG) và tiếp theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc bảo đảm bình đẳng và ổn định, an toàn trong kinh doanh LPG tại các công văn số 5590/VPCP-DK ngày 7 tháng 10 năm 2002 và số 1506/VPCP-DK ngày 2 tháng 4 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố (đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn) chỉ đạo sát sao các Sở và Ban, ngành của tỉnh phối hợp thực hiện ngay việc kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, các đại lý và cơ sở sản xuất kinh doanh LPG, phát hiện các đối tượng không có đủ điều kiện và vi phạm các quy định về an toàn, gian lân trong kinh doanh, san nạp trái phép LPG, xử phạt nghiêm minh bằng các hình thức thu hồi phương tiện, giấy phép kinh doanh, phạt tiền, giam giữ giáo dục, truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Các Bộ Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công nghiệp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát lại các văn bản đã bàn hành, bổ sung, điều chỉnh ngay các quy định cho phù hợp về an toàn cháy nổ, chống gian lận thương mại về san nạp, số lượng, chất lượng LPG, lợi dụng thương hiệu.

- Giao Bộ Thương mại chủ trì, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan trên và Uỷ ban nhân dân các tỉnh để điều hành quản lý một cách chặt chẽ thị trường, bảo đảm bình đẳng và ổn định an toàn trong kinh doanh LPG.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự