BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần tổ chức sự kiện và truyền thông Sao Việt
Bộ Tài chính nhận được văn bản số 043/SV-2011 ngày 20/12/2011 của Công ty cổ phần tổ chức sự kiện và truyền thông Sao Việt đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Điều 3 Luật thuế GTGT có quy định: Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.
Tại tiết a, khoản 1, Điều 12 Luật thuế GTGT có quy định: Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ.
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần tổ chức sự kiện và truyền thông Sao Việt ký hợp đồng với Ủy ban dân tộc Chính phủ (không phải là người nộp thuế GTGT) để thực hiện chương trình giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc Việt – Lào tại Viêng Chăn – Lào thì Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động này. Số thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Việt Nam phục vụ cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và số thuế GTGT phát sinh tại Lào không được kê khai, khấu trừ nhưng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi