BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3929/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời kiến nghị áp mã tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện lạnh Midea (Việt Nam).
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Trả lời Đơn kiến nghị số307/13-MDVN đề ngày 03/7/2013 của Công ty TNHH Điện lạnh Midea (Việt Nam) -(sau đây gọi tắt là Công ty) về việc áp mã tính thuế đối với hàng hóa nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong quá trình kiểm tra sau thôngquan tại trụ sở Công ty, Đoàn kiểm tra đã giải thích và nêu rõ các căn cứ phápluật về việc điều chỉnh mã số các mặt hàng motor quạt, cánh quạt và một số mặthàng linh kiện điện lạnh khác. Trên cơ sở kết quả làm việc với Công ty, Đoàn kiểmtra và Công ty đã thống nhất phân loại mặt hàng motor quạt và cánh quạt vào mãsản phẩm "quạt" thuộc nhóm 8414, mã số chi tiết là 8414.59.10.90(trong các năm từ 2008 đến 2011) và 8414.59.49 (năm 2012 và 2013) của Biểu thuế(kết quả làm việc được ghi nhận tại Biên bản làm việc số 05/ĐKT /BB-HC11 ngày25/5/2013).

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đãgửi Bản dự thảo kết luận kiểm tra cho Công ty theo quy định; trong thời hạngiải trình quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 150 Thông tư số 194/2010/TT-BTCngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Công ty không có ý kiến khác với Bản dự thảo kếtluận kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã ban hành Bản kết luận kiểm tra sau thông quan,kiểm tra thuế tại trụ sở Công ty theo đúng quy định. Căn cứ Điều 163 Thông tưsố 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, ngày 19/6/2013 Tổng cụcHải quan đã ban hành Quyết định số 2076/QĐ-TCHQ ấn định thuế đối với các mặthàng phải điều chỉnh mã số của Công ty.

Trường hợp Công ty không đồng ý vớiviệc phân loại mặt hàng motor quạt và cánh quạt thì Công ty có quyền khiếu nạimột phần Quyết định ấn định thuế số 2076/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2013 của Tổng cụcHải quan theo trình tự của Luật Khiếu nại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Điện lạnh Midea (Việt Nam) biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng TCHQ (để b/c);
- Cục HQ Bình Dương (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (04b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thu