VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3929/VPCP-KTTH
V/v xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác tài nguyên quý hiếm

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 7520/BTC-TCT ngày 08 tháng 6 năm 2011 về việc nguyên tắc xác địnhmức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác tài nguyênquý hiếm, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao BộTài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chính phủvấn đề trên khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CPngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (dự kiến quý III năm 2011).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b) .S.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý