BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 392TCT/DNK
V/v: Truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Toàn Thắng
(Đ/c: 310 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Thị xã TA. Tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 01/2005 của Côngty TNHH Toàn Thắng hỏi về việc tính thuế truy thu xe hai bánh gắn máy do xuấtsai giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTCngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuếgiá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinhdoanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy quy định đối tượng áp dụng: “Các cơ sở kinhdoanh bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy cho người tiêu dùng (bao gồm các tổ chức,cá nhân mua xe ôtô, xe hai bánh gắn máy) ghi giá hóa đơn thấp hơn giá tính lệphí trước bạ.”

Căn cứ theo quy định trên, Công tybán xe hai bánh gắn máy ghi giá trên hóa đơn giao cho người tiêu dùngthấp hơn giá bán thực tế sẽ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giátính lệ phí trước bạ. Việc quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo đúng hướng dẫntại công văn số 2220 TCT/NV6 ngày 19/6/2003 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp bán xe hai bánh gắn máycho đối tượng không phải là người tiêu dùng thì không thuộc đốitượng áp dụng. Kiến nghị của Công ty về các cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắnmáy xuất bán cho Công ty ghi theo giá bán thấp hơn giá thị trường, Tổng cụcThuế đề nghị Công ty xác định rõ giá ghi trên hóa đơn nêu trên có đúng là giáthực tế Công ty thanh toán (mua) hay là giá ghi thấp hơn giá thực tế bán. Để cócăn cứ xem xét, yêu cầu Công ty cung cấp danh sách và các tài liệu chứng minhbên bán ghi hóa đơn thấp hơn giá thực tế thanh toán cho Cục thuế tỉnh Long Ankiểm tra, xử lý các cơ sở này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VP (HC), DNK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến