BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 393/BTC-QLCS
V/v xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Côngvăn số 10188/VPCP-KTTH ngày 19/12/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý xeô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án ODA và viện trợ, Bộ Tàichính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, thựchiện như sau:

I. Phạm vi xử lý theo hướng dẫn tại Công văn này làxe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài do các tổ chức, cá nhân nước ngoàithực hiện dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho cơ quan, tổchức, đơn vị của Việt Nam.

II. Về việc xử lý xe ô tô:

1. Đối với các xe ô tô do phía nước ngoài bàn giaotrước ngày Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nướccó hiệu lực thi hành (ngày 25/7/2007):

a) Về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước:

Tại Công văn số 10188/VPCP-KTTH ngày 19/12/2014, Thủtướng Chính phủ đã thống nhất xác lập quyền sở hữu Nhà nước với các xe ô tô ôdo phía nước ngoài bàn giao trước ngày 25/7/2007.

Số xe này được xác lập sở hữu nhà nước theo thủ tụcxác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyệnchuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CPngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữucủa Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu củaNhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ) và Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nộidung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩmquyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lýtài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh chỉ đạo đơn vị đang sử dụng tài sản lập hồ sơ đề nghị xác lập quyền sởhữu của Nhà nước về tài sản, gửi cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo Bộ trưởngBộ Tài chính quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với xe ô tô của các dựán thuộc Trung ương quản lý, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhxác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với xe ô tô của các dự án thuộc địaphương quản lý.

Hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thựchiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP .Trường hợp không có biên bản bàn giao tài sản hoặc Hợp đồng cho tặng tài sảnkhi tiếp nhận thì Bộ, cơ quan trung ương, Sở, ngành chủ quản ở địa phương cóvăn bản xác nhận về nội dung này.

b) Về các khoản thuế: Số xe ô tô nêu trên không thuộcđối tượng nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; được miễn thuế nhậpkhẩu. Riêng lệ phí trước bạ khi cấp, đăng ký biển kiểm soát mới thực hiện theocác quy định hiện hành.

c) Sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đốivới xe ô tô, đơn vị, tổ chức đang quản lý, sử dụng các xe ô tô có nghĩa vụ đếncơ quan Công an để thực hiện thủ tục xóa sổ, thu hồi đăng ký, biển số xe và làmthủ tục sang tên, cấp biển đăng ký mới. Các Bộ, ngành, địa phương kê khai và chịutrách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai; đồng thời xác nhận giấykhai thu hồi đăng ký, biển số xe và giấy khai sang tên di chuyển xe thay cho chủxe (không cần biên bản bàn giao xe từ phía nước ngoài) để làm thủ tục sang tên,đăng ký cấp biển số xe.

d) Phương án xử lý: Khi trình cơ quan cấp trên đểtrình cấp có thẩm quyền (Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xác lậpquyền sở hữu của Nhà nước, đơn vị đang quản lý, sử dụng xe phải đồng thời trìnhphương án xử lý đối với các xe đang quản lý, sử dụng theo một trong các hình thứcsau:

- Đối với xe đã hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng:Thực hiện thanh lý bằng hình thức phá dỡ, hủy bỏ theo quy định của Luật quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Đối với xe đủ điều kiện sử dụng: Bộ Tài chính (đốivới các xe ô tô giao cho các dự án thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân cấptỉnh (đối với các xe ô tô giao cho các dự án thuộc địa phương quản lý) quyết địnhchuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước phù hợp tiêu chuẩn, địnhmức theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các xe ô tô bàn giao sau ngày 25/7/2007thì việc đăng ký, cấp biển số xe thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCAngày 04/4/2014 của Bộ Công an; việc thực hiện nghĩa vụ thuế, xác lập quyền sở hữucủa Nhà nước và xử lý đối với các ô tô do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiệndự án có vốn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho phía Việt Nam được thực hiệntheo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Việc xử lý xe ô tô tại điểm 1, điểm 2 Công vănnày phải được thực hiện xong trước ngày 31/3/2015. Quá thời hạn này mà chưahoàn thành việc xử lý thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe. Tổchức, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Vụ: PC, CST;
- Cục QLN và TCĐN;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí