BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 393/BXD-KTTC
V/v : Sửa đổi Thông tư số 05 / 2002/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2005

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua hai năm thực hiện Thông tưsố 05/2002/TT-BXD ngày 30/12/2002 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quảnlý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị và để triển khai thi hành LuậtXây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình vàthực hiện chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thực hiện cácdịch vụ công ích đô thị phù hợp với quy định mới của Luật xây dựng; Bộ Xây dựngđề nghị các địa phương đánh giá những mặt được và tồn tại của Thông tư, đồngthời có ý kiến góp ý những nội dung do Bộ Xây dựng dự kiến sửa đổi Thông tư số05/2002/TT-BXD ngày 30/12/2002 như sau:

1/ Những quy định chung giữnguyên không sửa đổi.

2/ Phương pháp lập dự toán chiphí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị:

Dự toán chi phí thực hiện mộtloại dịch vụ công ích đô thị bao gồm: Khối lượng công tác xây dựng chuyên ngànhđô thị, đơn giá chuyên ngành môi trường đô thị do UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương ban hành áp dụng, định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuếtính trước và thuế giá trị gia tăng đầu ra. Trong đó:

- Chi phí chung sửa đổi tínhtrên chi phí trực tiếp ( VL + NC + M);

- Thu nhập chịu thuế tính trướcthay thế cho chi phí tiền thưởng dự kiến.

2.1/ Khối lượng của từng loạicông việc dịch vụ công ích

Khối lượng của từng loại côngviệc dịch vụ công ích đô thị được xác định căn cứ theo quy trình công nghệ,thiết kế ( nếu có), kế hoạch định kỳ hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nướccó thẩm quyền giao thực hiện dịch vụ công ích đô thị.

2.2/ Đơn giá chuyên ngành môitrường đô thị do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành áp dụng:

- Đối với nhóm công tác: Thu gomvận chuyển rác thải đô thị; Nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Duy trìhệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thì căn cứ định mức dự toán XDCB chuyênngành đô thị do Bộ Xây dựng ban hành; Cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địaphương ban hành đơn giá chuyên ngành đô thị;

- Đối với nhóm công tác: Sảnxuất và duy trì cây xanh đô thị; công viên; vườn thú; xử lý rác thải đô thị….thì căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương ở từng thời điểm mà UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định theo đề nghị của cơquan chuyên môn giúp việc của tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công tác quản lý, kiểm trađịnh kỳ để phát hiện các hư hỏng, sự cố của các nhóm công tác trên nhà nướckhông quản lý định mức, đơn giá; Giao cho SGTCC ( đối với tỉnh) và Sở Xây dựng( với thành phố trực thuộc Trung ương) duyệt dự toán chi phí.

2.3/ Chi phí trực tiếp trong đơngiá:

+ Chi phí vật liệu: Không đưanhững loại vật liệu có tính chất rẻ tiền mau hỏng, công cụ, bảo hộ laođộng….vào chi phí vật liệu mà đưa vào chi phí chung.

+ Chi phí nhân công: thực hiệntheo quy định hiện hành;

+ Chi phí sử dụng xe máy vàthiết bị: Nhà nước ban hành phương pháp tính giá dự toán ca máy, mức giá tối đavà định mức khấu hao sửa chữa lớn, định mức sửa chữa nhỏ cho từng nhóm máy…đểUBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Bảng giá ca máy xâydựng chuyên ngành đô thị của địa phương.

2.4/ Chi phí chung là chi phí cótính chất phục vụ quản lý chung, bao gồm:

Chi phí cho bộ máy quản lý củacác tổ chức xây lắp, bộ phận phụ trợ; Gồm: Chi phí quản lý hành chính, chi phíphục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công và các chi phí khác. Chi phí chungđược xác định bằng tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp và dự kiến như sau:

Chi phí chung trong dự toán đượcxác định bằng tỉ lệ % so với chi phí trực tiếp để thực hiện một đơn vị khốilượng công việc dịch vụ công ích đô thị và dự kiến tại bảng dưới đây:

TT

Loại dịch vụ công ích

Loại đô thị

Đặc biệt

I

II

III ¸ V

1

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác đô thị

6

5,5

5

4,5

2

Nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị

7

6,5

6

5,5

3

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

5

4,5

4

3,5

* Trường hợp công tác xây dựngchuyên ngành đô thị thực hiện bằng máy có giá trị khối lượng công việc > 60%giá trị chi phí trực tiếp thì tỷ lệ chi phí chung được tính bằng 2% so với chiphí trực tiếp trong đơn giá.

Trên đây là những nội dung dựkiến sửa đổi Thông tư 05/2002/TT-BXD đề nghị UBND thành phố có ý kiến góp ýgửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2005 theo địa chỉ: Vụ Kinh tế Tài chính - BộXây dựng, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại 04/ 9760271*341./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KTTC.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng