ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 393/SYT-QLD
V/v: Đình chỉ lưu hành thuốc tại Tp. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Cơ Sở sản xuất Đông Nam Dược Trung An
(Địa chỉ: 43/1A Khu phố Trung Lương, P.10, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Căn cứ Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/07/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quychế đăng ký thuốc”;
Căn cứ Quyết định số 2412/1998/QĐ-BYT ngày 15/09/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việcban hành “Quy chế quản lý chất lượng thuốc”;
Căn cứ công văn số 06/BC-TTKN ngày 07/01/2009 của Trung Tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹphẩm, thực phẩm TP. HCM, đính kèm phiếu kiểm nghiệm số: 2145/0109/TTKN ngày07/01/2009 về thuốc hoàn cứng TÊ THẤP PHONG HOÀN, chai 45g, số lô: không có,ngày sản xuất: 070808 do cơ sở sản xuất Đông Nam Dược Trung An sản xuất khôngđạt tiêu chuẩn chất lượng;

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINHTHÔNG BÁO:

1. Đình chỉ lưu hành tại TP. HồChí Minh thuốc hoàn cứng TÊ THẤP PHONG HOÀN, chai 45g, số lô: không có, ngàysản xuất: 070808, Hạn dùng: 022010, SĐK: VND-3215-05, do cơ sở sản xuất ĐôngNam Dược Trung An sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu: Độ đồngđều khối lượng hoàn;

2. Đề nghị Cơ sở:

- Gửi thông báo thu hồi và khẩntrương thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thuhồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về Phòng Quản lý Dược và Thanh tra SởY tế sau 15 ngày kể từ ngày ký thông báo này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục QLDVN “Để thay b/c”.
- Sở Y tế Tiền Giang.
- Ban Giám Đốc (để báo cáo)
- TT. Kiểm Nghiệm T – TP-MP Tp. HCM
- Công ty Sapharco
- Phòng Y Tế Q/H.
- Các Bệnh viện trực thuộc.
- Các phòng ban: TTr, NVY, Medinet, QLDVYT
- Lưu VP-QLD
- NVV (65)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan