BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 393/TCT-CS
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ TM Bông Hồng

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Công nghệ TM BôngHồng tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Câu hỏi: Về việc xử lý hoá đơn và hạch toán doanh thu bịgiảm đối với các dự án thực hiện nhiều năm, hoá đơn đã xuất cho từng phần dự ánhoàn thành bàn giao nhưng đến khi quyết toán toàn bộ dự án có khoản bị điềuchỉnh giảm hoặc không được duyệt thanh toán?

Trả lời: Tại điểm 5.9, mục IV, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh: "Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoáđơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điều chỉnh(tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoảthuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theohoá đơn bán hàng (số ký hiệu ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng(giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh.Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu...Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanhsố mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Các trường hợp sử dụng hóa đơn điều chỉnh cơsở kinh doanh không được ghi số âm (-). "

Trường hợp doanh nghiệp xây dựng nhận thầu các dự án thựchiện nhiều năm và đã xuất hoá đơn cho từng phần dự án hoàn thành bàn giao nhưngđến khi quyết toán toàn bộ dự án có khoản bị điều chỉnh giảm hoặc không đượcduyệt thanh toán thì doanh nghiệp xây dựng và bên chủ dự án phải lập biên bảnhoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giátăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thờigian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời doanh nghiệp xây dựng nhận thầu lập hoáđơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hànghoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bênbán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Cáctrường hợp sử dụng hóa đơn điều chỉnh cơ sở kinh doanh không được ghi số âm (-)

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương