TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 393/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH VBH Việt Nam.
(Lầu 5, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 11313/CV-HQ ngày 11/03/2013 của Công ty TNHH VBH Việt Nam về việc xác nhậnnợ thuế đối với hàng hóa XNK, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ quy định tại Điều 138 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoànthành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Công ty TNHH VBH Việt Nam nộp bổ sung sao ybản chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư đối vớitổ chức không có đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, gửi vềTổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy - phố Dương Đình Nghệ- phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội) để được xem xét và giảiquyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH VBH Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Ông Vũ Mạnh Quỳnh/Ông Phạm Nguyễn Mai - Công ty Luật Roedl & Partner Việt Nam - Lầu 5, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: +84838244225;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn