VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 393/VPCP-CN
V/v nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về tái cơ cấu đường sắt

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Báo Tiền Phong có bài viết Tái cơ cấu đường sắt: Mới đang giải quyết phần ngọn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, sớm báo cáo phương án xử lý khắc phục.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH;
- Lưu: VT,CN(2).
y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục