BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3930/BGDĐT-TTr
V/v báo cáo việc sử dụng nguồn kinh phí trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,Thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công vănsố 516/TTCP-VI ngày 17/3/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra tăngcường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tráiphiếu Chính phủ. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng báo cáo theo yêu cầu của Thanhtra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thànhphố trực thuộc Trung ương thực hiện một số việc sau:

1. Chỉ đạo các sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Ban quản lý dự án, đơn vị liên quanrà soát việc triển khai thực hiện chương trình, dự án, xây dựng cơ bản trongviệc sử dụng nguồn kinh phí trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốcgia về giáo dục và đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao từ năm 2010 đến31/12/2013.

2. Tổng hợp kếtquả việc rà soát (theo mẫu báo cáo, phụ lục gửi kèm) báo cáo gửi về BộGiáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) và file điện tử theo địa chỉ: [email protected],trước ngày 15/9/2014.

Trong quá trìnhtriển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Thanh traBộ theo số điện thoại 0438683758 hoặc 0913549935 (gặp ông Lê Văn Vương, Phótrưởng phòng Phòng Thanh tra Hành chính, phòng chống tham nhũng) để đượcgiải đáp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

Mẫu Báo cáo
(Kèm theo Công văn số 3930 ngày 25 tháng 7 năm2014 của Bộ GD&ĐT)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /BC-..

ngày ... tháng ... năm 2014

BÁO CÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐNTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ2010 ĐẾN 31/12/2013

1. Thông tinchung

- Tên các chươngtrình, dự án; Chủ đầu tư;

- Mục tiêu củachương trình, dự án;

- Địa điểm chươngtrình, dự án;

- Hình thức quảnlý chương trình, dự án;

- Các mốc thờigian về các chương trình, dự án;

- Tổng mức đầu tưcủa từng dự án: (ghi rõ tổng mức đầu tư ban đầu; tổng mức đầu tư các lần điềuchỉnh; cơ cấu tổng mức đầu tư);

- Nguồn vốn đầu tưcủa từng dự án: (ghi rõ cơ cấu nguồn vốn đầu tư ban đầu; cơ cấu nguồn vốn đầutư sau điều chỉnh).

2. Công tácquản lý chương trình, dự án, công trình

- Thành lập banchỉ đạo các chương trình, dự án của tỉnh (nếu có);

- Việc phân cấpquản lý các chương trình, dự án;

- Các đơn vị đượcgiao quản lý các dự án cụ thể;

- Việc phân bổ, sửdụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo, trái phiếuChính phủ.

3. Tình hìnhthực hiện chương trình, dự án

- Tổng mức nguồnkinh phí trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đàotạo được giao trong từ năm 2010 đến 31/12/2013 (ghi rõ từng năm);

- Tổng nguồn kinhphí đối ứng của địa phương và huy động các nguồn khác để thực hiện các chươngtrình, dự án;

- Nguồn kinh phíđã sử dụng đến thời điểm báo cáo (ghi rõ từng năm);

- Nguồn kinh phícòn lại của các chương trình, dự án;

- Tiến độ thựchiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt;

- Đánh giá về sốnợ đọng (số liệu và nguyên nhân nếu có) đến ngày 31/12/2013.

4. Tổng hợp,báo cáo theo phụ lục gửi kèm: Báo cáo từ năm 2010đến 31/12/2013 (có Phụ lục kèm theo).

5. Những khókhăn thuận lợi và kiến nghị, đề xuất (nếu có)

Gửi kèm các báocáo về kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan thẩm quyền (nếucó):

Nơi nhận:
- Lưu.

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

PHỤ LỤC SỐ 1

CTMTQG GD&ĐT
(Kèm theo Công văn số 3930 ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ GD&ĐT)

Ủy ban nhân dântỉnh/thành phố ……………………….

BÁO CÁO NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG TRÌNHMỤC TIÊU QUỐC GIA TỪ 01/01/2010 ĐẾN 31/12/2013

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án đầu tư

Địa điểm XD; Chủ đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư (điều chỉnh đầu tư nếu có)

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/12/2013

Lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2013

Lũy kế giải ngân từ khởi công đến 31/12/2013

Số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2013

Kế hoạch vốn được giao năm 2014 (tất cả các nguồn)

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Chia ra

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Chia ra

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

CT MTQG

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Chia ra

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Chia ra

CT MTQG

Các nguồn vốn khác

CT MTQG

Các nguồn vốn khác

CT MTQG

Các nguồn vốn khác

CT MTQG

Các nguồn vốn khác

1

2

3

5

6

7= (8)+(9)

8

9

10= (11)+(12)

11

12

13

14

15= (16)+(17)

16

17

18= (13)-(10)

19= (14)-(11)

20= (18)-(19)

21

TỔNG SỐ = (1)+(2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1)

Các dự án hoàn thành, đã bàn giao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Dự án...

2

Dự án...

(2)

Các dự án đang triển khai thực hiện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Dự án ...

2

Dự án ...

Ghi chú:

- Chỉ báo cáo cácDự án cải tạo, sửa chữa, xây dựng có sử dụng vốn CTMTQG GD&ĐT từ 30% trởlên. Sắp xếp các dự án theo thứ tự từng năm, trong năm sắp xếp theo thứ tựngành học MN, TH, THCS, THPT, GDTX, Đào tạo khác

- Không thay đổibiểu mẫu và tính kết quả tổng số cho toàn tỉnh, cho từng năm, từng ngành học,từng loại dự án (hoàn thành hoặc chuyển tiếp)

- Người lập biểucần ghi rõ họ, tên và số điện thoại để liên hệ.

Người lập biểu

Đơn vị báo cáo (ký, đóng dấu)

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

PHỤ LỤC SỐ 2

CTMTQG GD&ĐT
(Kèm theo Công văn số 3930 ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ GD&ĐT)

Ủy ban nhân dântỉnh/thành phố ……………………….

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ 01/01/2010 ĐẾN 31/12/2013

Đơn vị: Triệu đồng.

STT

Danh mục dự án thành phần

Tổng số 2011-2013

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Ghi chú

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Chia ra

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Chia ra

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Chia ra

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Chia ra

CT MTQG

Các nguồn vốn khác

CT MTQG

Các nguồn vốn khác

CT MTQG

Các nguồn vốn khác

CT MTQG

Các nguồn vốn khác

Tổng số

Trong đó Vốn ĐT

Tổng sổ

Trong đó Vốn ĐT

1

2

3=4+6

4

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

13=14+16

14

15

16

17

TỔNG SỐ =1+2+3+4+5+6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Hỗ trợ phổ cập GD Trung học cơ sở, duy trì PC GD tiểu học và và hỗ trợ PC Trung học phổ thông

2

Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GDQD

3

Hỗ trợ GD miền núi, vùng DTộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn; Hỗ trợ CSVC trường chuyên, trường SP.

4

Nâng cao năng lực CBQL Chương trình và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình

5

Dự án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT trong trường học

x

x

x

x

x

x

x

6

Dự án tăng cường năng lực các cơ sở giáo dục đào tạo

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú:

- Vốn đầu tư chỉtính phần vốn đầu tư Trung ương giáo dục, không tính vốn sự nghiệp có tính chấtđầu tư.

- Không thay đổibiểu mẫu và tính kết quả tổng số cho các mục

- Người lập biểucần ghi rõ họ, tên và số điện thoại để liên hệ.

Người lập biểu

Đơn vị báo cáo (ký, đóng dấu)