BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3932/BTTTT-CNTT
V/v sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước đã đăng ký sở hữu trí tuệ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA);
- Hội Tin học Việt Nam (VAIP);
- Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA);
- Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA);
- Hội Tin học Viễn thông Hà Nội;
- Các doanh nghiệp CNTT-TT.

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính (sản phẩm phần mềm và nội dung số) là hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin nước ta. Trong bối cảnh hầu hết các nước trên thế giới đều tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm công nghệ thông tin của họ tại thị trường nội địa, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước đã đăng ký sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp cũng như khuyến khích phát triển thị trường trong nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp khẩn trương gửi báo cáo Danh mục sản phẩm phần mềm và nội dung số đã đăng ký sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (kèm theo mô tả sản phẩm, thông tin sơ bộ chứng minh quyền sở hữu trí tuệ, v.v…).

Trên cơ sở báo cáo của Quý cơ quan, Bộ Thông tin và Truyền thông lập Danh sách các sản phẩm công nghệ thông tin Việt Nam đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường việc thanh, kiểm tra việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm này trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

Công văn trả lời của Quý cơ quan, hiệp hội đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/01/2012 đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: [email protected] Thông tin thêm đề nghị liên hệ: Ông Đỗ Trường Giang - Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông theo số điện thoại 04.39437309.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để Quý cơ quan, hiệp hội được biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để p/h);
- Cục ƯDCNTT, VNCERT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng