BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3932/TCHQ-KTTT
V/v áp mã số thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty hoá sinh và phát triển công nghệ mới (VIHITESCO)
(Số 5C Nguyễn Công Trứ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 108/VIHI của Công ty Hoá sinh và phát triển công nghệ mới về việc đề nghị hướng dẫn áp mã tính thuế đối với mặt hàng Web-cam dự định nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp mã số và tính thuế nhập khẩu phải căn cứ vào tính chất cấu tạo và công dụng của hàng hoá thực tế nhập khẩu, đối chiếu với quy định của Biểu thuế nhập khẩu để xác định thuế suất cụ thể của từng mặt hàng. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về khai báo và tự tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty Hoá sinh và phát triển công nghệ mới biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi Công ty đăng ký tờ khai nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn