ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3932/UBND-ĐC
V/v Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong quá trình rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế bộ thủ tục hành chính các cấp.

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Xét văn bản số 800/STNMT-QLĐĐ ngày 18/7/2014 và số 848/STNMT-QLĐĐ ngày 28/7/2014 của Sở Tàinguyên và Môi trường về việc trình tự, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)thuộc lĩnh vực đất đai;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất đề xuấtcủa Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên về việc thực hiện TTHC vềquản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong thời gian chờ điều chỉnh, bổ sunghoặc thay thế bộ TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

1. Nơi nộp hồ sơ,trả kết quả thời gian thực hiện TTHCvề đất đai: Thực hiện theo Điều 60, 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai.

2. Về hồ sơ:

a) Hồ sơ giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện theo quy địnhtại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngquy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồiđất; riêng đối với hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận mà đến trước ngày 01/7/2014 chưacó quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thìgiải quyết như sau:

- Người xin giaođất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phải làm lại hồ sơ đã nộp đốivới trường hợp hồ sơ đã nộp hội đủ sự phù hợp về hình thức giao đất, thuê đất;về đối tượng xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về trường hợpchuyển mục đích sử dụng đất phải xinphép theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Cơquan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫnthi hành;

- Trường hợp hồ sơđã nộp không phù hợp về hình thức giao đất, thuê đất; về đối tượng xin giaođất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về trường hợp chuyển mục đích sửdụng đất phải xin phép theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số43/2014/NĐ-CP thì cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoànthiện hồ sơ để được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Đất đai năm 2013và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Hồ sơ, mẫu giấytờ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(Giấy chứng nhận) thực hiện theo quy định tại Điều 8 đến Điều 12 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồsơ địa chính; riêng đối với trường hợp đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng kýđất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận trước ngày 05/7/2014(ngày Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành) thì tiếp tục thực hiệnmà không phải lập lại hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT .

Về mẫu Giấy chứngnhận, thể hiện nội dung, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận và các nội dungcó liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Về trình tự,thủ tục:

a) Về trình tự,thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sửdụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 65 đến Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

b) Về trình tự,thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, đính chính, thu hồiGiấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 70 đến Điều 87 Nghị định số43/2014/NĐ-CP .

Quá trình thựchiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương kịp thời có văn bản gửiSở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S