BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3933/TCHQ-KTTT
V/v phân loại mặt hàng bánh truyền động và trục bánh truyền động.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty XNK INTIMEX
(96 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 1255/NVKD2 ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Công ty XNK INTIMEX về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bánh truyền động và trục bánh truyền động dùng cho máy xúc EKG nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 4728/NK /KD/KVI ngày 16 tháng 6 năm 2003 tại Hải quan Thành phố Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định 137/2001/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mặt hàng bánh truyền động (bánh răng và bánh truyền động bằng ma sát) và mặt hàng trục bánh truyền động đã được chi tiết trong nhóm 84.83 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Do đó, việc Chi cục Hải quan cửa khẩu càng Hải Phòng Khu vực I áp dụng mã số 848310.90 cho mặt hàng trục bánh truyền động và mã số 848340.90 cho mặt hàng bánh truyền động mà Công ty nhập khẩu là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty INTIMEX biết và phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn