BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3934/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại thuế lô hàng lúa mì của Cty LT & CNTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
- Công ty Lương thực và CNTP
(58 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 415/LT-NS /CV/2003 ngày 21/7/2003 Công ty Lương thực và công nghiệp thực phẩm khiếu nại về thuế đối với lô hàng lúa mì nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 51/NK /KD/KV2 ngày 17/01/2002 tại Hải quan TP. Đà Nẵng. Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

The nội dung trình bày của Công ty Lương thực và công nghiệp thực phẩm thì: Ngày 12/01/2002 Công ty đã làm tờ khai hàng nhập khẩu lô hàng lúa mì nói trên và mang theo các hồ sơ có liên quan của lô hàng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 101/1002/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ đến nộp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng Khu vực II. Nhưng cơ quan hải quan không cho Công ty nộp tờ khai và yêu cầu phải chờ tàu thực tế cập cảng Đà Nẵng để mở tờ khai hải quan với mức thuế suất thuế nhập khẩu thực tế tại thời điểm tầu cập cảng.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng thì: Trước ngày 15/01/2002 lãnh đạo Công ty Lương thực và công nghiệp thực phẩm có đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng Khu vực II để đề nghị được đăng ký tờ khai hải quan trước khi hàng về đến cảng Đà Nẵng. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng Khu vực II đã hướng dẫn cho Công ty. Nhưng sau khi đã được cơ quan hải quan hướng dẫn thủ tục, Công ty không thực hiện nộp hồ để được đăng ký tờ khai theo quy định.

Do báo cáo của Công ty Lương thực và công nghiệp thực phẩm và Cục Hải quan Đà Nẵng có những điểm mâu thuẫn, để có cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng làm việc trực tiếp với Công ty và lập biên bản xác định rõ:

- Trước thời điểm 15/10/2002 Công ty Lương thực và công nghiệp thực phẩm có đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng Khu vực II để nộp tờ khai hải quan hay không. Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng Khu vực II có tiếp nhận tờ khai hải quan do Công ty nộp hay không. Nếu Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng Khu vực II không tiếp nhận thì lý do không tiếp nhận là gì?

- Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng Khu vực II đã hướng dẫn những nội dung gì cho Công ty và nội dung ấy có bao gồm việc không đồng ý cho Công ty được đăng ký tờ khai hải quan trước ngày 15/01/2002 hay không?

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và Công ty lương thực và công nghiệp thực phẩm biết phối hợp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn