BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3934/TM-QLCL
V/v ghi nhãn hàng thuỷ sản xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Căn cứ vào công văn số 4063/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc ghi nhãn hàng hoá thuỷ sản xuất khẩu và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 521/CP-KTTH ngày 13 tháng 6 năm 2001 về việc ghi nhãn hàng hoá sản xuất khẩu, khi xuất khẩu hàng thủy sản qua tầu cá Đài Loan tại cảng Nha Trang không phải ghi nhãn hàng hoá theo quy định:

Xét yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tại công văn số 2397/UB ngày 06 tháng 8 năm 2003 đề nghị xử lý việc ghi nhãn hàng hoá và xuất xứ hàng hoá đối với các mặt hàng thuỷ sản thô giá trị thấp xuất khẩu từ năm 2003 theo yêu cầu của khách hàng nhập khẩu.

Bộ Thương mại đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép mặt hàng thuỷ sản thô giá trị thấp của tỉnh Khánh Hoà được thực hiện ghi nhãn theo yêu cầu của khách hàng nhập khẩu đến khi có quy định mới.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh