BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3935/TM-ĐT
V/v đầu tư sang Lào

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 48/BKH-ĐTNN ngày 07 tháng 8 năm 2003 về Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đầu tư sang Lào;

Theo hồ sơ:

- Chủ đầu tư là: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội;

- Mục tiêu: Xây dựng Nhà máy Gạch Tuynel, công suất 10 triệu viên/năm tại thành phố Viên Chăn (Lào);

- Vốn đầu tư: 625.000 USD (tiền mặt 329.000 USD và thiết bị 206.000 USD, nguyên vật liệu 117.000 USD);

- Thời gian hoạt động: 15 năm;

- Số lao động Việt Nam: 66 người;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đầu tư sang Lào: xây dựng Nhà máy Gạch Tuynel công suất 10 triệu viên/năm.

2. Tuy nhiên để dự án khả thi và có hiệu quả Chủ đầu tư cần làm rõ nội dung sau đây;

2.1. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Theo hồ sơ Dj án thì hiện nay năng lực sản xuất gạch thủ công mới đạt 20 triệu viên/năm, nhu cầu địa phương thiếu 10 triệu viên/năm. Như vậy, nếu có một vài dự án đầu tư khác sang thì sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do vậy cần điều tra giải trình rõ thêm về thị trường tiêu thụ sản phẩm Dự án này.

2.2 Về vốn vay cho Dự án: vốn chủ sở hữu trên 273 tỷ ĐVN và vốn vay trên 541 tỷ ĐVN. Theo tổng kết tài sản của doanh nghiệp thì chủ đầu tư khả năng tài chính có hạn. Đề nghị giải trình nguồn vốn vay, thời hạn vay và lãi vay để triển khai dự án này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo trước khi xem xét cấp giấy phép cho Chủ đầu tư.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu