BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/BCT-NLDK
V/v công bố các tập định mức – đơn giá chuyên ngành điện.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Các Sở Công nghiệp.

Sau khi xem xét nội dung văn bản số 6000/CV-EVN-KTDT ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vềviệc rà soát các tập định mức dự toán chuyên ngành điện, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

1. Để đảm bảo đủ cơ sở pháp lý phụcvụ công tác quản lý đầu tư xây dựng, trong khi chờ đợi Tập đoàn Điện lực ViệtNam hoàn chỉnh việc rà soát, hiệu chỉnh các tập định mức dự toán đã được BộCông nghiệp (trước đây) giao nhiệm vụ, theo quy định của Bộ Xây dựng, Bộ CôngThương công bố các tập định mức dự toán sau đây:

+ Định mức dự toán chuyên ngành lắpđặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được ban hành theo quyết định số 3814/QĐ-BCNngày 26/12/2006.

+ Định mức dự toán chuyên ngành lắpđặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin Điện lực được banhành theo quyết định số 01/QĐ-BCN ngày 11/01/2000.

+ Định mức dự toán chuyên ngành lắpđặt trạm biến áp được ban hành theo quyết định số 1852/QĐ-KHĐT ngày 23/8/1999.

+ Các Tập Định mức dự toán chuyênngành xây lắp đường dây tải điện kèm theo các quyết định: số 2005/QĐ-KHĐT ngày07/9/1999; số 51/2002/QĐ-BCN ngày 25/11/2002 và số 168/QĐ-NLDK ngày 03/2/2004.

+ Định mức chuyên ngành lắp đặtthiết bị các công trình thủy điện số 2289/QĐ-NLDK ngày 12/7/2005.

+ Định mức dự toán (xây dựng, thí nghiệm,hiệu chỉnh) công trình thủy điện được ban hành theo quyết định số 1582/QĐ-NLDKngày 29/4/2005 của Bộ Công nghiệp;

+ Định mức dự toán khảo sát xây dựngcác công trình điện được ban hành theo quyết định số 2361/QĐ-NLDK ngày17/9/2003.

+ Định mức – Đơn giá chuyên ngànhthí nghiệm mô hình công trình thủy điện số 1223/QĐ-NLDK ngày 23/10/2007.

+ Đơn giá công tác chế tạo thiết bịcơ khí thủy công số 3005/QĐ-BCN ngày 26/9/2005 và số 2519/QĐ-BCN ngày24/7/2007.

2. Các tập định mức dự toán trên làcơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Sở Công nghiệp căn cứ các hướng dẫnhiện hành để lập các tập đơn giá XDCB áp dụng cho các công trình. Đối với mộtsố loại hình công việc mà kèm theo định mức dự toán, Bộ Công nghiệp đã ban hànhcác tập đơn giá XDCB kèm theo, việc áp dụng hay vận dụng các tập đơn giá nàytại từng thời điểm là do các chủ đầu tư xem xét, quyết định.

3. Một số tập định mức dự toán BộCông nghiệp đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiệu chỉnh, bổ sung để thay thếcác tập định mức dự toán hiện hành, mặc dù đã quá thời hạn yêu cầu rất nhiềunhưng vẫn chưa hoàn thành, gồm: định mức chuyên ngành xây lắp đường dây tảiđiện và xây lắp trạm biến áp; Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt, thínghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực; Định mức chuyênngành xây lắp các công trình thủy điện.

Yêu cầu Tập đoàn khẩn trương chỉ đạocác Ban QLDA và các đơn vị tư vấn hoàn thành dự thảo định mức, trình Bộ CôngThương thẩm định, ban hành.

4. Xuất phát từ đặc thù của công táckhảo sát chuyên ngành các công trình điện, Bộ Công Thương nhất trí giao Tậpđoàn Điện lực Việt Nam căn cứ các tập định mức dự toán khảo sát đã được Bộ Xâydựng và Bộ Công nghiệp ban hành, yêu cầu kỹ thuật thi công, trang thiết bị khảosát thực tế tại các công trình, lập dự thảo tập định mức dự toán khảo sátchuyên ngành các công trình điện, trình Bộ Công Thương thẩm định, ban hành(trình Bộ Công Thương phê duyệt Đề cương trước khi triển khai thực hiện)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NLDK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào