VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/VPCP-KTN
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bình Thuận tại công văn số 1440/UBND-ĐTQH ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việctriển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 củaChính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Côngan, Quốc phòng khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượngcông trình xây dựng; Bộ Xây dựng đôn đốc các Bộ thực hiện và tổng hợp báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Hữu Vũ