BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3937 TCT/DNK
V/v miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1755 CT/TT&HT ngày 12/11/2004 của Cục thuế xin ý kiến về việc miễn, giảm thuế TNDN của Công ty TNHH gốm sứ Thiện Thành và Công ty TNHH TM Liên Việt Mỹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Trường hợp của Công ty TNHH gốm sứ Thiện Thành được thành lập vào tháng 4/2003, đến tháng 7/2003 được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho ngành sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu, nhưng đến trước tháng 10/2004 Công ty vẫn trong thời gian xây dựng cơ bản, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu nên đã chuyển sang đầu tư sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ và đã được cấp giấy phép bổ sung ngành sản xuất. Như vậy đối với ngành sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ Công ty TNHH gốm sứ Thiện Thành sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập.

- Trường hợp Công ty TNHH TM Liên Việt Mỹ có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và đã được Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định cho hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN. Tháng 4/2004 Công ty thành lập Chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh Công ty hạch toán độc lập do đó Chi nhánh được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến