VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3937/VPCP-KTN
V/v thực hiện Dự án Khu Trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Phát triển T.H.T.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Pháttriển T.H.T (văn bản số THT-13- 56/CV ngày 22 tháng 4 năm 2013) về việc kiếnnghị thực hiện Dự án Khu Trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố HàNội nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền và có trao đổi, trả lời cho Công tyTNHH Phát triển T.H.T

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộikhẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3149/VPCP-KTN ngày 22 tháng 4 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Phát triển T.H.T và các cơquan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ