BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3938/TCHQ-GSQL
V/v thời điểm đăng ký tờ khai đối với mặt hàng xăng dầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong khi chờ Chính phủ ban hành quy định mới về cơ chế quản lý đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu và để phù hợp quy định tại Thông tư 26/2003/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thời điểm đăng ký tờ khai đối với xăng dầu nhập khẩu và xăng dầu tạm nhập - tái xuất như sau:

Thời điểm đăng ký tờ khai đối với xăng dầu nhập khẩu, xăng dầu tạm nhập-tái xuất áp dụng như với mọi hàng hoá nhập khẩu khác theo quy định tại khoản 1, Điều 18, Luật hải quan.

Thời điểm tính thế xăng dầu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2003/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh