TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3939 TCT/PCCS
V/v lập hoá đơn và kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH TM VIC
Khu công nghiệp Vĩnh Niệm - Quận Lê Chân - TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 60/CV ngày 23/8/2004 của Công ty TNHH TM VIC hỏi về việc lập hoá đơn và kê khai nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.10 mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: "Cơ sở kinh doanh xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ, khi bán hàng cơ sở lập hoá đơn theo quy định".

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có xuất hàng cho các nhân viên công ty đi bán lẻ thì sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ, khi nhân viên bán hàng cho các đại lý và người chăn nuôi thì lập hoá đơn theo quy định. Các hoá đơn bán hàng này được kê khai và nộp thuế tại trụ sở chính của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương