BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 393TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng thức ăn chế biến từ sữa, dạng bột đóng gói bán lẻ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh và thành phố

Tổng cục nhận được phản ánh của mộtsố Cục Hải quan tỉnh và thành phố về việc phân loại mặt hàng là thức ăn chếbiến từ sữa, dạng bột, đóng gói bán lẻ, Tổng cục hướng dẫn như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhậpkhẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003; Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày25.07.2003; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29.08.2003 của Bộ Tài chính thì mặthàng nhập khẩu là thức ăn chế biến từ các sản phẩm thuộc các nhóm 0401 đến0404, không chứa cacao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là cacao đã khử toàn bộchất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác được phân loại như sau:

- Chế phẩm từ sữa, dạng bột dànhcho trẻ em, đóng gói bán lẻ thuộc nhóm 1901, mã số chi tiết 19011029;

- Chế phẩm từ sữa, dạng bột dànhcho người lớn, đóng gói bán lẻ thuộc nhóm 1901, mã số chi tiết 19019031.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh,thành phố kiểm tra lại việc áp mã tính thuế mặt hàng trên. Các trường hợp áp mãthu thuế khác hướng dẫn trên đề nghị Cục Hải quan địa phương báo cáo (theo mẫuđính kèm) về Tổng cục (Vụ Giám sát quản lý) trước ngày 15/2/2005 để Tổng cụchướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh và thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các Trung tâm PTPL miền Bắc, Trung, Nam;
- Vụ KTTT;
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An


TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục Hải quan tỉnh/TP: ………

BÁO CÁO

MẶTHÀNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN TỪ SỮA, DẠNG BỘT ĐÃ ĐÓNG GÓI BÁN LẺ NHẬP KHẨU
(từ 01/9/2003 đến nay)

Số TT

Tờ khai HQ (số, ngày)

Số lượng hàng hóa nhập khẩu

Trị giá hàng hóa nhập khẩu

Tổng số thuế đã thu

Số thuế phải truy thu

1.

2.

3.

Cán bộ tổng hợp báo cáo

……, ngày…… tháng…… năm……
(Lãnh đạo Cục HQ tỉnh, thành phố ký đóng dấu)