BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 394/BXD-HTĐT
V/v Đầu tư 2 tiểu dự án cấp nước trong Dự án cải thiện môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2005

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 1200/VPCP-CN ngày 11/3/2005 của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo nghiên cứu tiềnkhả thi Dự án cải thiện môi trường tỉnh Vĩnh Phúc ( hai tiểu dự án mở rộng hệthống cấp nước thị xã Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên). Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Hiện nay thực trạng hạ tầng kỹthuật các đô thị tỉnh Vĩnh Phúc còn rất yếu kém, nhiều khu đô thị, khu côngnghiệp mới đang được triển khai xây dựng vì vậy nhu cầu vốn đầu tư phát triểncơ sở hạ tầng rất lớn. Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Ủy ban Nhân dântỉnh Vĩnh Phúc tìm kiếm các nguồn đầu tư để xây dựng và phát triển hệ thống cấpnước cho hai thị xã Vĩnh Yên và Phúc Yên.

Về nội dung cụ thể của các tiểudự án:

1. Dự án Mở rộng hệ thống cấpnước thị xã Vĩnh Yên:

- Hệ thống cấp nước thị xã VĩnhYên có công suất 16.000m3/ngđ, sử dụng nước ngầm, hiện nay do nănglực mạng lưới phân phối còn kém nên mới phát huy 80% công suất thiết kế. Tuyvậy tỷ lệ dân được cấp nước còn thấp ( 50%), mặt khác tỷ lệ thất thoát thất thucao ( gần 40%).

- Nhu cầu dùng nước trong giaiđoạn tới: Theo dự kiến, hệ thống cấp nước thị xã Vĩnh Yên sẽ phục vụ cho thị xãVĩnh Yên, thị trấn Tam Dương, các khu Công nghiệp Khai Quang, Lai Sơn, HợpThịnh, Tấn Tiến, Chấn Hưng, Đại Đồng với tổng diện tích 820 Ha.Riêng nhu cầucấp nước cho các cụm công nghiệp là gần 30.000m3/ngđ, do vậy tổngnhu cầu nước cho toàn vùng sẽ lớn hơn so với tính toán của báo cáo.

- Nguồn nước: Hiện nay nguồnnước ngầm đang khai thác ( theo công suất thiết kế) là 16.000m3/ngđ,các giếng khoan đã có hiện tượng hạ thấp mực nước động, do vậy hạn chế khaithác nước ngầm khu vực này là điều cần thiết. Bộ Xây dựng thống nhất chủ trươngsử dụng nguồn nước mặt sông Lô để cấp nước cho thị xã Vĩnh Yên và vùng phụ cậntrong các giai đoạn tiếp theo, tuy nhiên cần có đánh giá chất lượng nguồn nước,tác động môi trường về nguy cơ gây ô nhiễm.

- Giải pháp Kỹ thuật: Lựa chọncông nghệ xử lý nước, bố trí mạng lưới đường ống truyền dẫn và phân phối cầnđược tính toán kỹ trong báo cáo nghiên cứu khả thi dựa trên chất lượng nguồnnước, nhu cầu dùng nước của các khu vực và khả năng tài chính của địa phương.

2. Dự án mở rộng hệ thống cấpnước thị xã Phúc Yên:

- Hiện nay nhà máy nước thị xãPhúc Yên có công suất 3.600m3/ngđ, có nhiệm vụ cấp nước cho thị xãPhúc Yên. Thị trấn Xuân Hòa ( nay là phường Xuân Hòa), khu du lịch Đại Lải,đang được cấp nước trực tiếp từ bãi giếng Khả Do chưa qua xử lý. Dự án nângcông suất cấp nước thị xã Phúc Yên lên 20.000m3/ngđ đang triển khaidự kiến đến năm 2007 hoàn thành chỉ đáp ứng nhu cầu cấp nước cho thị xã VĩnhPhúc mới ( bao gồm thị xã Phúc Yên, Xuân Hòa, hồ Đại Lải).

- Phạm vi và nhu cầu cấp nướccho các giai đoạn tới: Hệ thống cấp nước thị xã Phúc Yên có nhiệm vụ cấp nướccho thị xã Phúc Yên ( bao gồm Phúc Yên, xuân Hòa, hồ Đại Lải), thị trấn HươngCanh, các khu công nghiệp Bình Xuyên, Kim Hoa và cần tính đến khả năng cấp nướccho khu công nghiệp Quang Minh và khu đô thị mới Mê Linh. Tổng số dân đô thịVĩnh Phúc và Hương Canh khoảng 140.000 ( năm 2010), với đề xuất công suất hệthống cấp nước là 35.000m3/ngđ, chỉ đáp ứng nhu cầu cấp nước sinhhoạt và một số dịch vụ công cộng mà chưa có khả năng cấp nước cho các khu côngnghiệp tập trung và khu du lịch Đại Lải.

- Nguồn nước: Thị xã Phúc Yênđang sử dụng nguồn nước ngầm với tổng công suất 11.000m3/ngđ ( quaxử lý 3.600m3/ngđ) chưa kể các giếng đang khai thác tại các cơ sởcông nghiệp như TOYOTA, HONDA...sau năm 2007, nguồn nước ngầm cấp cho sinh hoạtcủa thị xã Phúc Yên sẽ là 20.000m3/ngđ. Nguồn nước ngầm khu vực Bắcsông Hồng kéo đến khu vực Phúc Yên, Vĩnh Yên là hạn chế và đang có nhiều nhàmáy khai thác nguồn nước ngầm hoạt động như Bắc Thăng Long, Quang Minh, PhúcYên, Vĩnh Yên. Do vậy nếu tiếp tục khai thác nước ngầm khu vực này cần có báocáo đánh giá trữ lượng một cách đầy đủ. Để đáp ứng nguồn nước cho khu vực nàycần có chương trình thăm dò nguồn nước ngầm và nghiên cứu khả năng sử dụngnguồn nước mặt.

- Giải pháp kỹ thuật: Nhà máynước Phúc Yên sử dụng nước ngầm đang được đầu tư xây dựng, cần có sự lựa chọnnguồn nước, phân tích chất lượng nước, các nhu cầu dùng nước để đưa ra giảipháp tối ưu cho công nghệ xử lý, hệ thống mạng lưới, tính toán xác định vị trí, công suất các trạm tăng áp để hệ thống làm việc hiệu quả. Hiện nay việc sửdụng các đài chứa nước để điều hòa là không kinh tế, nên sử dụng các loại bơmbiến tần trong các hệ thống cấp nước.

3. Phân kỳ đầu tư: Trên cơ sởquy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khả năng xây dựng các cụm dân cư,khu công nghiệp xác định các nhu cầu cấp nước cho các giai đoạn 2010, 2015,2020 để tính toán nhu cầu cấp nước và có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống cấpnước phù hợp, an toàn trong cấp nước và tránh lãng phí trong đầu tư.

4. Nguồn vốn đầu tư: Nhu cầu xâydựng hệ thống cấp nước cho thị xã Vĩnh Yên, Phúc Yên đang là vấn đề cấp bách,ngoài khả năng sử dụng nguồn vốn ODA của Chính Phủ Nhật Bản, đề nghị ủy banNhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, Ngànhliên quan tìm kiếm các nguồn đầu tư khác, đặc biệt là các nguồn đầu tư trongnước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hệ thống cấp nước trong tỉnh đáp ứng nhucầu của nhân dân cũng như các khu công nghiệp dịch vụ nói chung

5. Thống nhất cơ chế tài chínhcho vay lại của Nhà nước Việt Nam

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổnghợp trình Thủ Tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Nơi nhận
- Như trên
- Bộ KH & ĐT
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc

- Sở XD tỉnh Vĩnh Phúc
- Lưu VP, Vụ HTĐT

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Vạn